Friad

Vägledande uttalande - marknadsföring till styrelseledamöter i föreningar

Uttalandedatum: 2016-04-15Diarienummer: Vägledande uttalandeAnmälare: -Motpart: -Frågeställning: Vägledande uttalande - marknadsföring till styrelseledamöter i föreningarNIX-nämndens beslut: Vägledande uttalande - marknadsföring till styrelseledamöter i föreningar

Vägledande uttalande

 

I detta vägledande uttalande beskriver DM-nämnden god sed vid telefonsamtal i marknadsföringssyfte till styrelseledamöter i föreningar, vilka ledamöters telefonnummer är registrerade i NIX-Telefon samtidigt som det uppringande företaget inte har haft eller har någon affärsmässig relation till ledamoten.

 

 

Sammanfattning

Det är tillåtet för marknadsförare att via telefon kontakta styrelseledamöter i en förening utan att ta hänsyn till spärregistret NIX-Telefon i de fall då personen kontaktas i sin roll som styrelseledamot och inte som privatperson. Följande kriterier måste dock vara uppfyllda.

 

 

Bakgrund

DM-nämnden får inte sällan anmälningar mot företag som via telefon kontaktar styrelseledamöter i föreningar av olika slag såsom bostadsrättsföreningar och idrottsföreningar etc. Kontakten görs via telefonsamtal till ledamöternas privata telefonnummer, som kan vara registrerade i spärregistret NIX-Telefon. Fram till år 2015 ansågs detta vara tillåtet, då spärregistret endast var tillämpligt vid kontakter med privatpersoner.

Föreningen NIX-Telefon ändrade under 2015 sina regler när det gäller att avgränsa privatpersoner, som åtnjuter NIX-skydd, från andra aktörer som inte bör betraktas som privatpersoner. Enligt de nya reglerna måste man ha en aktiv näringsverksamhet för att den som marknadsför inte ska behöva ta hänsyn till en NIX-spärr. Kraven för att det ska anses vara en aktiv näringsverksamhet är att ett av följande kriterier uppfylls.

Frågan är om en person som sitter som ledamot i en föreningsstyrelse kan anses i denna egenskap bedriva en aktiv näringsverksamhet.

 

 

Överväganden och slutsatser

Det är ställt utom varje tvivel att, om en förenings styrelse via sin hemsida publicerat ett telefonnummer eller låtit registrera ett telefonnummer med föreningen som innehavare, så är det genom att ringa på detta nummer man ska göra, om man vill kontakta föreningen med förfrågningar eller i marknadsföringssyfte.

Finns det däremot inget föreningsanknutet telefonnummer, uppkommer frågan om man som marknadsförare kan få kontakta enskilda styrelseledamöter på deras privata telefonnummer för marknadsföring av sådant som berör föreningen. En privatperson som sitter med i en förenings styrelse är förvisso inte en person som i denna egenskap bedriver aktiv näringsverksamhet.

När en styrelseledamot i en förening kontaktas rörande en föreningsfråga, vare sig kontakten gäller marknadsföring eller något annat, så görs detta inte därför att personen är en privatperson utan därför att vederbörande är en styrelseledamot, som har en funktion i en föreningsstyrelse.

Slutsatsen av det anförda blir att det alltid är möjligt att för marknadsföringsändamål, avsett för en förening, ringa en privatperson i dennes egenskap av styrelseledamot i föreningen, förutsatt att föreningen inte har ett eget telefonnummer.

  

 

Detta uttalande har avgetts den 15 april 2016 av DM-nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna Niklas Briselius, Anna-Lena Edeland, Jonas Ogvall, Tina Wahlroth och Eva-Marie Åkesson.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

Per Eklund, Ordförande            Axel Tandberg, Sekreterare