Friad

Viasat AB

Uttalandedatum: 2019-08-28Diarienummer: 19-095 samt 19-099Anmälare: Två konsumenterMotpart: Viasat ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viasat AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företaget inte kan hållas ansvarigt för en uppdragstagares agerande, där denne klarlagt frånträtt avtalet mellan parterna

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringd av Viasat AB i marknadsföringssyfte, trots att de visat att de inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under mars månad 2019.

 

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer, vid tiden för de anmälda telefonsamtalen, var registrerade i spärregistret NIX-Telefon.

 

Företagets uppgifter

Anmälarnas telefonnummer har inte tagits ut av Viasat AB varför företaget misstänker att det finns säljare hos företagets uppdragstagare som har tagit fram dessa telefonnummer själva, vilket inte är ok och det strider mot det avtal som Viasat AB har med alla sina TM-byråer.

 

DM-nämndens bedömning

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Viasat ABhar angett att man inte tagit ut de aktuella telefonnumren utan att det troligen är en av företagets uppdragstagare som gjort detta på eget behåg och helt i strid med det avtal som föreligger mellan Viasat AB och dess TM-byråer. Mot bakgrund av att det högst troligen är en uppdragstagare som agerat på egen hand och utanför de riktlinjer som avtalats finner DM-nämnden att Viasat AB inte kan hållas ansvarigt. Viasat AB har därför inte agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

 

                                                                   ****

 

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

 

                                                                   ****

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Grundström,

Sekreterare