Fälld

Com Hem

Uttalandedatum: 2019-10-31Diarienummer: 19-240Anmälare: En konsumentMotpart: Com HemFrågeställning: Laglig grund för behandling av personuppgifter. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick NIX-nämndens beslut: DM-nämnden bedömer att Com Hem behandlat personuppgifter i strid med GDPR då företaget saknat laglig grund för behandlingen. DM-nämnden bedömer att Com Hem skickat e-postreklam i strid med 19 § marknadsföringslagen då samtycke för detta saknats

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-post i marknadsföringssyfte trots att hon kontaktat företaget den 6 augusti 2019 med en invändning mot fortsatt e-postreklam.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de inte kan se i sina system att anmälaren ska ha invänt mot fortsatt e-postreklam. Företaget kan inte heller utreda om det beror på ett misstag från företaget eller ej men beklagar att anmälaren mottagit reklam trots sin invändning mot den. Företaget har uppgett att anmälaren nu blivit införd i spärregister mot fortsatt reklam.

DM-nämndens bedömning

 

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p. 3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att anmälaren kontaktat Com Hem med begäran om avregistrering om viss direktmarknadsföring En sådan begäran ska enligt DM-nämnden uppfattas som en invändning mot att personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföring. DM-nämnden bedömer därför att Com Hem behandlat personuppgifter i strid med GDPR eftersom behandlingen (utskicket av e-postreklam) saknat laglig grund efter anmälarens invändning.

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren den 7 juli 2019 invänt mot att få fortsatt e-postreklam från Com Hem. Företaget har inte motsatt sig detta. DM-nämnden går därför på anmälarens uppgift och bedömer att företaget skickat e-postreklam i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom det skett efter att konsumenten sagt nej till detta.

                                                                   ****

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                                                   ****

 

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare