Fälld

Nordiska Inglasningar

Uttalandedatum: 2019-11-28Diarienummer: 19-242Anmälare: En konsumentMotpart: Nordiska InglasningarFrågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som är införd i NIX adresserat. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande NIX-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Nordiska Inglasningar agerat i strid med 19 och 5 §§ marknadsföringslagen eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som var införd i spärregistret NIX adresserat. DM-nämnden finner vidare att Nordiska Inglasningar brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit adresserad direktreklam av Nordiska inglasningar (företaget) trots att hon är införd i spärregistret NIX adresserat.

 

Företagets uppgifter

Nordiska inglasningar har underlåtit att yttra sig i ärendet.

 

DM-nämndens bedömning

Adresserad direktmarknadsföring till konsument införd i NIX spärregister

19 § marknadsföringslagen föreskriver att en näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person inte får använda sig av adresserad post om den fysiska personen tydligt motsatt sig detta. 5 § marknadsföringslagen anger att marknadsförings ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter. DM-nämnden anser att en konsument som begärt att bli införd i NIX adresserats spärregister tydligt har motsatt sig att få adresserad direktreklam.

Då Nordiska Inglasningar underlåtit att yttra sig i ärendet väljer DM-nämnden att göra en bedömning efter anmälarens uppgifter och finner att Nordiska Inglasningar agerat i strid med 19 och 5 §§ marknadsföringslagen.

 

 

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 6) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Nordiska Inglasningar har därför i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

 

                                                                   ****

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                                                   ****

 

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare