Fälld

Tores telefoni

Uttalandedatum: 2019-12-04Diarienummer: 19-247Anmälare: En konsumentMotpart: Tores telefoniFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Tores telefoni har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon och inga undantag från förbudet att ringa var tillämpligt. Tores telefoni har brutit mot god sed vid marknadsföring då de underlåtit att inkomma med ett yttrande till DM-nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett hon blivit uppringd i marknadsföringssyfte trots att hennes telefonnummer är infört i NIX spärregister.

Företagets uppgifter

Tores telefoni har underlåtit yttra sig i ärendet.

 

DM-nämndens bedömning

 

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Tores telefoni har underlåtit att inkomma med ett yttrande angående det anmälda telefonsamtalet. DM-nämnden gör därför bedömningen baserat på anmälarens uppgifter. Tores telefoni har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de har kontaktat en konsument som tydligt motsatt sig detta genom att låta spärra sitt telefonnummer i NIX-telefon.

 

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

Enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 6) åligger det marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Tores telefoni har därför brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

 

 

 

 

                                                                   ****

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                                                   ****

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare