Fälld

Kombispel/Kombilotteriet

Uttalandedatum: 2019-12-19Diarienummer: 19-280Anmälare: En konsumentMotpart: Kombispel/KombilotterietFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: Kombispel / Kombilotteriet frias från misstanke om överträdelse av 21 § marknadsföringslagen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Kombispel / Kombilotteriet, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

 

Företagets uppgifter

Kombispel / Kombilotteriet har uppgett att marknadsföringen i fråga har fallit ur en medlemstidning till PRO.

 

DM-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att den anmälda reklamen har legat invikt i en medlemstidning till PRO och utgör alltså inte oadresserad direktreklam. Kombispel / Kombilotteriet frias helt från misstanke om agerande i strid med marknadsföringslagen.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare