Fälld

Hjälper SWE AB

Uttalandedatum: 2019-12-04Diarienummer: 19-281Anmälare: En konsumentMotpart: Hjälper SWE ABFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. Laglig grund för behandling av personuppgifter DM-nämndens beslut: Hjälper SWE AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt. Hjälper SWE AB har brutit mot artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom de behandlat personuppgifter efter konsuments invändning mot det. Hjälper SWE AB har agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring då de underlåtit att inkomma med yttrande till DM-nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam från Hjälper SWE AB, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

 

Företagets uppgifter

Hjälper SWE ABhar underlåtit att inkomma med yttrande till DM-nämnden.

 

DM-nämndens bedömning

 

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Hjälper SWE AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande om den anmälda incidenten. DM-nämnden kommer därför göra en bedömning baserad på anmälarens uppgifter.

Hjälper SWE AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad post till anmälaren trots en Nej tack-skylt.

 

Respektera konsuments begäran om att bli avregistrerad

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p. 3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Underlaget visar att anmälaren kontaktat Hjälper SWE AB med en invändning mot fortsatt oadresserad reklam. Hjälper SWE AB har därför brutit mot artikel 21 GDPR eftersom de har behandlat personuppgifter efter konsuments invändning mot det och därmed saknat laglig grund för behandlingen.

 

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

Enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 6) åligger det marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Hjälper SWE AB har därför brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att underlåta inkomma med yttrande till DM-nämnden.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare