Friad

Freedom Finance Zmarta

Uttalandedatum: 2019-12-27Diarienummer: 19-286Anmälare: En konsumentMotpart: Freedom Finance ZmartaFrågeställning: Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Laglig grund för behandling av personuppgifter DM-nämndens beslut: Freedom Finance Zmarta har inte agerat i strid med marknadsföringslagen. Freedom Finance Zmarta har inte agerat i strid med EU:s förordning om personuppgifte

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit adresserad direktmarknadsföring från Freedom Finance Zmarta den 4 oktober 2019 trots att hon invänt mot det genom att dels registrera sig i spärregistret NIX adresserat, dels genom att ha kontaktat Freedom Finance Zmarta:s kundtjänst och invänt mot fortsatt direktmarknadsföring.

Företagets uppgifter

Freedom Finance Zmarta har uppgett att anmälaren varit i ett kundförhållande med Freedom Finance Zmarta. Kundförhållandet var inte uppsagt vid kontakten med anmälaren den 4 oktober. Freedom Finance Zmarta har även uppgett att anmälaren har invänt mot att motta direktmarknadsföring från dem, men att hon gjort det först den 14 oktober 2019 och att den anmälda marknadsföringen alltså mottogs innan invändningen.

DM-nämndens bedömning

Av underlaget framgår att det mellan anmälaren och Freedom Finance Zmarta förelåg ett kundförhållande vid den anmälda incidenten. Trots detta kan en överträdelse av marknadsföringslagen ha skett om konsumenten invänt mot att ta emot fortsatt direktmarknadsföring. I fallet har en sådan invändning gjorts efter att konsumenten mottagit direktmarknadsföringen i fråga, och enligt uppgift från Freedom Finance Zmarta har direktmarknadsföring inte skickats till konsumenten efter det.

 

Freedom Finance Zmarta frias därför från anklagelsen om att ha brutit mot 21 § marknadsföringslagen samt överträdelse av EU:s förordning om behandling av personuppgifter.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare