Fälld

Fria Tider

Uttalandedatum: 2020-01-02Diarienummer: 19-017, 19-056 samt 19-086 Anmälare: En konsumentMotpart: Fria TiderFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Uppringning till konsument med förinspelade samtal. NIX-nämndens beslut: Anklagelse om att Fria Tider överträtt 21 § marknadsföringslagen bifalles delvis. Fria Tider har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att ringa förinspelade samtal.

Anmälarens uppgifter

Samtliga anmälare har uppgett att Fria Tider (företaget) ringt dem trots att de låtit spärra sina telefonnummer mot sådan marknadsföring via NIX-telefon.

I Dnr 19–017, Dnr 19–135 –Dnr 19-139, Dnr 19-056, Dnr 19-085-Dnr 19-086 samt 19-089-19-090 (Grupp A) har anmälarna uppgett att samtalen ringts i syftet att marknadsföra prenumerationer till tidningen Fria Tider.

I Dnr 19–054-Dnr 19–055, Dnr 19–081, Dnr 19-084 samt Dnr 19-088 (Grupp B) har anmälarna uppgett att Fria Tider ringt för att genomföra en marknadsundersökning.

Av nämnda samtal har 5 anmälare, Dnr 19–017, Dnr 19–056, 19-084- Dnr19-086 (Grupp C) uppgett att samtalen inletts med förinspelade samtal.

Anmälarna till Dnr 19-140- Dnr 19-141, Dnr 19-080, Dnr 19-082- Dnr 19-083 samt 19-087 (Grupp D) har uppgett att de blivit uppringa i marknadsföringssyfte men har inte specificerat samtalen närmare än så.

 

Företagets uppgifter

Fria Tider har till Dnr 19-017 underlåtit att inkomma med ett yttrande. Fria Tider har till Dnr 19-054- Dnr 19-056 inkommit med ett yttrande och där angett att samtalen inte ringdes i

marknadsföringssyfte utan utgjorde en attitydundersökning inom invandringspolitik samt att det är för dyrt för företaget att kontrollera telefonnummer mot NIX telefon innan samtal rings. Företaget har uppgett att de inte ringt anmälaren till Dnr 19-054. Företaget har vidare uppgett att de inte använder sig av förinspelade samtal, samt att de, vid redaktionella samtal, inte har någon skyldighet att informera om hur företaget erhållit telefonnumret enligt dataskyddslagen.

Vad gäller Dnr 19-080- Dnr 19-085, Dnr 19-087- Dnr 19-089, Dnr 19-135- Dnr 19-141 har företaget uppgett att samtalen ringts i syfte att bedriva en undersökning, inte i syfte att marknadsföra en tidningsprenumeration. Företaget har ännu en gång uppgett att kontroll mot spärregistret Nix telefon inte gjorts på grund av det höga priset för en sådan kontroll.

I yttrandet till Dnr 19-086 och Dnr 19-090 har företaget angett att samtalet utgjorde del av en journalistisk rundringning och inte rörde marknadsföring.

 

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon samt uppringning via förinspelade samtal

19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärr-registret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads-föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att samtliga anmälare blivit uppringda trots att de låtit införa sina telefonnummer i spärregistret NIX-telefon. Anmälarna till Grupp B har angett att samtalen ringts för att genomföra en undersökning. Anmälarna till Grupp A och D har angett att samtalen ringts i marknadsföringssyfte. Företaget har bestridit att samtalen ringts i marknadsföringssyfte och hävdar att de ringts för att bedriva en undersökning.

DM-nämnden anser att när ett stort antal konsumenter på kort tid riktar från varandra fristående anmälningar mot ett företag samt anger att samtalen ringts i marknadsföringssyfte det i en ord-mot-ord situation måste tillmätas tilltro till konsumenternas uppgifter. DM-nämnden bedömer därför att samtalen i Grupp A och Grupp D ringts i marknadsföringssyfte samt att Fria Tider därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Eftersom uppgifterna om samtalen i Grupp B inte är motstridiga vad gäller syftet bedömer DM-nämnden att dessa samtal ringts för att bedriva en undersökning och faller därmed inte under marknadsföringslagen.

 

Underlaget visar motstridiga uppgifter vad gäller att samtalen till Grupp C ska ha ringts med förinspelade samtal. DM-nämnden väljer även i denna fråga att tillmäta tilltro till den större grupp konsumenter som alla angett likvärdiga uppgifter. Fria Tider har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att utan erforderligt samtycke ha ringt förinspelade samtal.

 

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Detta uttalande har avgivits av nämndens ledamöter Niklas Briselius, Tina Walroth, Eva-Marie Åkesson och Magnus Sjögren.

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

Mattias Grundström

Sekreterare