Fälld

Tele2/Com Hem

Uttalandedatum: 2020-01-26Diarienummer: 19-224Anmälare: En konsumentMotpart: Tele2/Com HemFrågeställning: Marknadsföring per telefon till en konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Behandling av personuppgifter NIX-nämndens beslut: Tele2/ Com Hem har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det. Tele2/ Com Hem har agerat i strid med artikel 21.3 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom behandling av personuppgifter har skett efter kunds invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd i marknadsföringssyfte av Tele2/ Com Hem (företaget) trots att hon är införd i spärregistret NIX- Telefon och trots att hon tidigare har bett företaget att inte kontakta henne per telefon samt har fått bekräftat av företaget att hon förts in i internt spärregister. Bekräftelsen av företaget gavs per e-post den 27 juni 2019.

 

Företagets uppgifter

Tele2/ Com Hem har underlåtit att yttra sig i ärendet.

 

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen. Tele2/ Com Hem har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument vars telefonnummer är infört i spärregistret NIX-Telefon och som kontaktat företaget med en invändning mot att bli kontaktad per telefon.

 

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att bli kontaktat i direkt marknadsföringssyfte. En sådan invändning ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen att företaget brutit mot artikel 21.3 GDPR eftersom behandling av konsumentens personuppgifter har skett efter konsumentens invändning mot det.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                      

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare