Fälld

Eld & Ventilation i Sverige AB

Uttalandedatum: 2020-01-21Diarienummer: 19-274Anmälare: En konsumentMotpart: Eld & Ventilation i Sverige ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Vilseledande och otillbörlig marknadsföring NIX-nämndens beslut: Eld & Ventilation i Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det. Eld & Ventilation i Sverige AB har brutit mot 8 och 10 § marknadsföringslagen genom att använda sig av vilseledande framställningar som sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Eld & Ventilation i Sverige AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att företaget vid samtalet antytt att det är lagkrav på att låta utföra den tjänst som företaget säljer.

 

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att inkomma med ett yttrande till DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Eld & Ventilation i Sverige AB har inte yttrat sig i frågan. DM-nämndens bedömning kommer baseras på inkomna uppgifter.

 

Av underlaget framgår att företaget har ringt en konsument som var införd i spärregistret NIX-Telefon. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

 

Vilseledande och otillbörlig direktmarknadsföring

 

Marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om vilseledande reklam. Enligt 10 § får en näringsidkare inte använda sig av framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens verksamhet. Enligt 8 § är marknadsföring otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

 

DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att det är av största vikt att marknadsföringen är utformad på ett sätt som inte vilseleder mottagaren för att upprätthålla allmänhetens förtroende för marknadsföringsbranschen. All marknadskommunikation ska därför präglas av ärlighet och tydlighet.

 

Företaget har underlåtit att yttra sig även i denna fråga. Av underlaget framgår att företaget har antytt att det är lagkrav på att låta utföra den tjänst som företaget säljer. DM-nämnden bedömer därför att företaget har brutit mot 8 och 10 § §. Marknadsföringslagen då direktmarknadsföringen varit vilseledande och otillbörlig.

 

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström, Sekreterare

                     e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist