Fälld

FXGM

Uttalandedatum: 2020-01-10Diarienummer: 19-295Anmälare: En konsumentMotpart: FXGMFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Laglig grund för behandling av personuppgifter DM-nämndens beslut: FXGM har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom man ringt en konsument vars nummer var infört i spärregistret NIX-Telefon. FXGM har agerat i strid med EU:s förordning om personuppgifter eftersom behandling har skett efter konsuments invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett hon blivit uppringd i marknadsföringssyfte trots att hennes telefonnummer är infört i NIX spärregister. Hon har även uppgett att hon vid flera tillfällen bett företaget att inte kontakta henne.

 

Företagets uppgifter

FXGM har underlåtit yttra sig i ärendet.

 

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

FXGM har underlåtit att inkomma med ett yttrande angående det anmälda telefonsamtalet. DM-nämnden gör därför bedömningen baserat på anmälarens uppgifter. FXGM har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de har kontaktat en konsument som tydligt motsatt sig detta genom att låta spärra sitt telefonnummer i NIX-telefon.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Enligt artikel 21 p.3 får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

FXGM har underlåtit att inkomma med ett yttrande i även denna fråga. DM-nämnden gör därför bedömningen baserat på anmälarens uppgifter. FXGM har agerat i strid med GDPR eftersom de har behandlat personuppgifter efter konsuments invändning mot det.

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare