Fälld

Enklare

Uttalandedatum: 2020-01-26Diarienummer: 19-312Anmälare: En konsumentMotpart: EnklareFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter NIX-nämndens beslut: Enklare har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom de har ringt en konsument i marknadsföringssyfte som motsatt sig sådan kontakt. Enklare har agerat i strid med artikel 21.3 GDPR eftersom de har behandlat konsumentens personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte efter konsuments invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd i marknadsföringssyfte trots at thon tidigare bett Enklare (företaget)  att inte kontakta henne.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att de ringt henne två gånger trots att hon i ett tidigare samtal uppgett att hon inte vill bli kontaktad.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det och behandling av personuppgifter

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Underlaget visar att företaget kontaktat konsumenten i marknadsföringssyfte trots att hon motsatt sig det. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att bli kontaktat i direkt marknadsföringssyfte. En sådan invändning ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Företaget har därför agerat i strid med artikel 21.3 GDPR eftersom de har behandlat konsumentens personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte efter att denne har invänt mot det.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                     

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare