Fälld

Vitalförlaget LTC

Uttalandedatum: 2020-01-24Diarienummer: 19-318Anmälare: En konsumentMotpart: Vitalförlaget LTCFrågeställning: Marknadsföring per e-post utan konsuments samtycke. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion NIX-nämndens beslut: Vitalförlaget TLC har brutit mot 19 § marknadsföringslagen eftersom företaget skickat e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke. Vitalförlaget TLC har brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom e-postreklamen inte innehållit en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam utan att på förhand ha givit sitt samtycke till det. Anmälaren har även uppgett att e-postreklamen inte har någon giltig adress eller länk via vilken en konsument kan avregistrera sig från fortsatt e-postreklam.

Företagets uppgifter

Vitalförlaget LTC (företaget) har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Undantag från kravet på samtycke kan medges i vissa fall om det mellan konsument och näringsidkare finns ett kundförhållande.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen att Företaget brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom skicka e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

 

Krav på tillfredställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ska det i e-postmeddelanden i marknadsföringssyfte alltid finnas en adress till vilken mottagaren kan skicka en begäran om avregistrering.

 

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen att företaget brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom tillfredsställande avregistreringsfunktion saknats i e-postreklamen.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                     

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                  e.u. Sofia Björkbacka

Sekreterare                                                Beredningsjurist