Fälld

Notar, Sköndal

Uttalandedatum: 2020-01-25Diarienummer: 19-328Anmälare: En konsumentMotpart: Notar, SköndalFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det med en Nej tack-skyltNIX-nämndens beslut: Notar har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon fått oadresserad reklam trots att hennes brevlåda har en Nej tack-skylt. Hon har även uppgett att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne.

 

Företagets uppgifter

Notar har underlåtit att yttra sig i ärendet.

 

DM-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en Nej tack-skylt på sin brevlåda anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Notar har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen. Det framgår av anmälan att anmälaren tidigare har bett företaget att inte kontakta henne.

Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                     

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                  e.u. Sofia Björkbacka

Sekreterare                                                Beredningsjurist