Fälld

Nordiska Bevakningsgruppen AB

Uttalandedatum: 2020-01-24Diarienummer: 19-329Anmälare: En konsumentMotpart: Nordiska Bevakningsgruppen ABFrågeställning: Laglig grund för behandling av personuppgifterNIX-nämndens beslut: Nordiska Bevakningsgruppen AB har agerat i strid med artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom företaget har behandlat konsuments personuppgifter efter dennes invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han begärt avregistrering från direktmarknadsföring från Nordiska Bevakningsgruppen AB (företaget) utan att få svar om han förts in i spärregister hos företaget eller ej.

 

Företagets uppgifter

Nordiska Bevakningsgruppen AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

 

DM-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att bli kontaktat i direkt marknadsföringssyfte. En sådan invändning ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Nordiska Bevakningsgruppen har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen att företaget brutit mot artikel 21.3 GDPR eftersom behandling av konsumentens personuppgifter har skett efter konsumentens invändning mot det.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                     

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                  e.u. Sofia Björkbacka

Sekreterare                                                Beredningsjurist