Fälld

Bukowski Auktioner AB

Uttalandedatum: 2020-02-09Diarienummer: 19-320Anmälare: En konsumentMotpart: Bukowski Auktioner ABFrågeställning: Utskick av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Laglig grund för behandling av personuppgifter NIX-nämndens beslut: Bukowski Auktioner AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta. Bukowski Auktioner AB har agerat i strid med EU:s förordning om personuppgifter eftersom behandling av personuppgifter skett efter konsuments invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 27 november 2019 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Bukowski Auktioner AB (företaget). Anmälaren har även uppgett att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

 

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren initialt varit i ett kundförhållande med företaget genom att registrera sig på företagets hemsida. Företaget har även bekräftat att anmälaren tidigare har kontaktat företaget med en invändning mot att bli kontaktad. Anmälaren blev vid den kontakten avregistrerad från direktmarknadsföring och borttagen ur kundregister. Avregistreringen har dock på grund av ett fel inte avregistrerats på ett korrekt sätt och har därför medfört att företaget låtit skicka adresserad reklam till anmälaren. Företaget har beklagat det inträffade och ska se över rutinerna för avregistrering, samt har uppgett att anmälaren inte kommer bli kontaktad framledes.

 

DM-nämndens bedömning

Adresserad direktmarknadsföring till konsument som motsatt sig det

Av underlaget framgår att företaget låtit skicka adresserad direktmarknadsföring till en konsument som tydligt motsatt sig det. Företaget har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att anmälaren har kontaktat företaget och invänt mot att hans personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål. Företaget har därför agerat i strid med artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom de har behandlat uppgifterna i direktmarknadsföringsändamål efter anmälarens invändning mot det.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare