Fälld

Ikano Bank AB

Uttalandedatum: 2020-02-09Diarienummer: 19-321Anmälare: En konsumentMotpart: Ikano Bank ABFrågeställning: Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Laglig grund för behandling av personuppgifter. NIX-nämndens beslut: Ikano Bank AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta. Ikano Bank AB har agerat i strid med EU:s förordning om personuppgifter eftersom behandling av personuppgifter skett efter konsuments invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon den 27 november 2019 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Ikano Bank AB (företaget). Anmälaren har även uppgett att hon tidigare kontaktat företaget och motsatt sig att hennes personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringsändamål.

 

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att anmälaren kontaktat företaget med en invändning mot att hennes personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringsändamål. Företaget har vidare uppgett att den spärr som satts upp för anmälaren av misstag tagits bort och att anmälaren därför inkluderats i det anmälda reklamutskicket. Eftersom anmälaren då hamnat i ett register över befintliga kunder har inte kontroll mot NIX Adresserat gjorts. Företaget har avslutningsvis uppgett att felet åtgärdats och ber om ursäkt för det inträffade.

 

DM-nämndens bedömning

 

Adresserad direktreklam till konsument som motsatt sig det

Av underlaget framgår att företaget låtit skicka adresserad direktreklam till en konsument som tydligt motsatt sig det. Företaget har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att anmälaren har kontaktat företaget och invänt mot att hennes personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål. Företaget har därför agerat i strid med artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare