Fälld

Fria Tider

Uttalandedatum: 2020-02-09Diarienummer: 19-323Anmälare: En konsumentMotpart: Fria TiderFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att utge information om behandling av personuppgifter NIX-nämndens beslut: Fria Tider har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det. Fria Tider har agerat i strid med artikel 15 i EU:s förordning om personuppgifter då de inte redogjort hur de erhållit konsuments personuppgifter trots dennes begäran om det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Fria Tider (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Han har även uppgett att han under samtalet frågade företaget hur de erhållit hans personuppgifter och att företaget då lade på telefonen.

Företagets uppgifter

Fria Tider har uppgett att de ringt anmälaren av misstag när de försökte ringa en kund med liknande namn samt att uppringaren lade på telefonen vid frågan om hur företaget erhållit anmälarens personuppgifter för att inte avslöja vem företaget egentligen avsett att ringa.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att Fria Tider har ringt anmälaren trots anmälarens spärr i NIX-Telefon. Fria Tider har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

 

Skyldighet att utge information

 

Skyldigheten att lämna information framgår i artikel 15 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR).

 

Förordningen reglerar bland annat hur företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att all behandling ska vara laglig, artikel 6 räknar upp de grunder som kan användas. Även om laglig grund för behandling inte uttryckligen räknas upp anser DM-nämnden att även en sådan fråga ska besvaras.

 

Underlaget visar att Fria Tider inte redovisat för anmälaren hur de erhållit hans personuppgifter på hans begäran, de har därför agerat i strid med artikel 15 GDPR.

 

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare