Fälld

Google

Uttalandedatum: 2020-02-21Diarienummer: 19-333Anmälare: En konsumentMotpart: GoogleFrågeställning: Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion i e-postreklamNIX-nämndens beslut: Google har brutit mot 20 § marknadsföringslagen då företaget inte försett e-post i direktmarknadsföringssyfte med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam från Google som saknat en adress till vilken mottagaren kan begära avregistrering från reklamen.

Företagets uppgifter

Google har underlåtit att inkomma med ett yttrande till DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning

Tillfredsställande avregistreringsfunktion

Marknadsföring via elektronisk post ska enligt 20 § marknadsföringslagen alltid innehålla en giltig adress till vilken mottagaren kan skicka en begäran om att marknadsföringen ska upphöra.

Google har inte inkommit med ett yttrande i ärendet. DM-nämnden gör därför en bedömning baserad på det underlag som inkommit till nämnden.

Av underlaget framgår att Google skickat e-postreklam till en konsument som inte innehållit en tillfredsställande avregistreringsfunktion. DM-nämnden anser därför att Google har brutit mot 20 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare                                               

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist