Fälld

Zitius

Uttalandedatum: 2020-02-21Diarienummer: 19-334Anmälare: En konsumentMotpart: ZitiusFrågeställning: Utdelning av adresserad reklam till konsument som motsatt sig sådan reklam. NIX-nämndens beslut: Zitius har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då Zitius har låtit skicka adresserad reklam till en konsument som motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 8 november 2019 mottagit adresserad direktreklam från Zitius trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Zitius har underlåtit att inkomma med ett yttrande till DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Zitius har underlåtit att yttra sig i ärendet, DM-nämnden kommer därför göra en bedömning på det underlag som inkommit till nämnden.

Av underlaget framgår att Zitius låtit skicka adresserad reklam till en konsument som motsatt sig sådan reklam. Zitius har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist