Friad

PEC Sweden AB

Uttalandedatum: 2020-02-09Diarienummer: 19-343Anmälare: En konsumentMotpart: PEC Sweden ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan bifall

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av PEC Sweden AB (PEC) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

PEC har uppgett att de ringt samtalen i direktmarknadsföringssyfte för ett annat företags räkning. Det är det andra företaget som ansvarar för att materialet som erhålls av PEC är kontrollerat mot NIX-Telefon. Efter kontroll utförd av det företag för vars räkning PEC bedriver telefonförsäljning har PEC uppgett att anmälaren blivit uppringd på ett mobilnummer och inte det fasta telefonnummer som han angett i anmälan. Detta mobiltelefonnummer är inte infört i spärregistret NIX-Telefon, till skillnad från det fasta telefonnumret.

 

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter. PEC har kort redogjort för rutinerna vad gäller sin telefonförsäljning och har uppgett att de har ringt anmälaren men på ett nummer som inte var spärrat för direktmarknadsföring.

DM-nämnden ser ingen anledning att inte tillmäta tilltro till PEC:s yttrande. Anmälan lämnas därmed utan bifall.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare