Friad

Tryggsam i Sverige AB

Uttalandedatum: 2020-02-09Diarienummer: 19-345Anmälare: En konsumentMotpart: Tryggsam i Sverige ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan bifall.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Tryggsam i Sverige AB (företaget) trots att hon är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det finns en kundrelation mellan dem och anmälaren.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Företaget har i sitt yttrande uppgett att det föreligger ett kundförhållande mellan dem och anmälaren. DM-nämnden ser ingen anledning att inte tillmäta tilltro till det yttrandet. Anmälan lämnas därför utan bifall.

                                                                  

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare