Fälld

Tele2 Sverige AB

Uttalandedatum: 2020-03-05Diarienummer: 19-341Anmälare: En konsumentMotpart: Tele2 Sverige ABFrågeställning: Marknadsföring per e-post utan konsuments samtyckeNIX-nämndens beslut: Tele2 Sverige har brutit mot 19 § marknadsföringslagen eftersom företaget skickat e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-postreklam utan att på förhand ha givit sitt samtycke till det. Anmälaren har även uppgett att hon tidigare har bett företaget att inte kontakta henne.

 

Företagets uppgifter

Tele2 Sverige (företaget) har underlåtit att yttra sig i ärendet.

 

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Undantag från kravet på samtycke kan medges i vissa fall om det mellan konsument och näringsidkare finns ett kundförhållande.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför inkomna uppgifter till grund för bedömningen att företaget brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom skicka e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                     

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström, Sekreterare                              

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist