Fälld

Länsfast

Uttalandedatum: 2020-03-05Diarienummer: 19-349Anmälare: En konsumentMotpart: LänsfastFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det med en Nej tack-skylt.NIX-nämndens beslut: Länsfast har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han fått oadresserad reklam trots att hans brevlåda har en Nej tack-skylt. Han har även uppgett att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom.

 

Företagets uppgifter

Länsfast (företaget) har underlåtit att yttra sig i ärendet.

 

DM-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en Nej tack-skylt på sin brevlåda anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam. Det framgår av anmälan att anmälaren tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför inkomna uppgifter till grund för bedömningen. Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                     

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström, Sekreterare                                

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist