Friad

Hallon

Uttalandedatum: 2020-04-17Diarienummer: 20-013Anmälare: En konsumentMotpart: HallonFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Hallon (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att deras underleverantör som sköter företagets telefonförsäljning har ringt till anmälaren då anmälaren via en s.k. webblead har gett sitt samtycke till att bli kontaktad.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att företaget erhållit anmälarens samtycke till telefonförsäljning via en s.k. webblead. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

 

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare