Fälld

Telge Energi

Uttalandedatum: 2020-04-17Diarienummer: 20-054Anmälare: En konsumentMotpart: Telge EnergiFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Telge Energi har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Telge Energi (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även tidigare bett företaget att inte kontakta honom.

 

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren ringts upp till följd av ett fel på företagets sida. Företaget har felaktigt tagit med anmälaren till en telefonlista men nu är anmälaren raderad ur företagets kundregister.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att företaget ringt anmälarens telefonnummer för att bedriva telefonförsäljning. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som varit införd i NIX-Telefon samt som tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

Mattias Grundström, Sekreterare