Friad

Telify Business Malmö AB

Uttalandedatum: 2020-04-17Diarienummer: 20-055Anmälare: En konsumentMotpart: Telify Business Malmö ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Telify Business Malmö AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även bett företaget att inte kontakta honom.

 

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de endast bedriver försäljning till företag. Företaget har ringt anmälarens nummer eftersom det är registrerat på en enskild firma

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att företaget ringt anmälarens telefonnummer för att bedriva företagsförsäljning. Då spärregistret Nix Telefon är en konsumenttjänst och det anmälda företaget ringt för att telefonnumret är registrerat på ett företag lämnas anmälan utan åtgärd.

 

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare