Friad

Bonprix

Uttalandedatum: 2020-04-17Diarienummer: 20-062Anmälare: En konsumentMotpart: BonprixFrågeställning: Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas i sin helhet utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot adresserad direktreklam från Bonprix (företaget) den 26 februari 2020 trots att han tidigare har kontaktat företaget och begärt avregistrering från direktreklam.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de mottagit en begäran om avregistrering från anmälaren den 27 februari 2020 samt att företaget avregistrerat anmälaren från direktreklam och bekräftat detta för anmälaren per e-post den 2 mars 2020.

DM-nämndens bedömning

Adresserad direktmarknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig detta

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att företaget mottagit anmälarens begäran om avregistrering samt bekräftat och respekterat denna avregistrering från direktmarknadsföring. Anmälarens begäran om avregistrering från direktmarknadsföring har dock skickats till företaget den 27 februari, d.v.s. efter att han tagit emot den adresserade reklamen. Anmälan lämnas därför utan åtgärd i sin helhet.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare