Friad

Hallon

Uttalandedatum: 2020-05-08Diarienummer: 20-015Anmälare: En konsumentMotpart: HallonFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Hallon (företaget) i direktmarknadsföringssyfte trots att hon är införd i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de har en underleverantör som bedriver deras telefonförsäljning. I det avtal som finns mellan företaget och underleverantören föreskrivs att underleverantören ska utföra försäljningen i enlighet med lag, branschstandard och praxis. Företaget har efter efterforskning funnit att underleverantören kontaktat anmälaren då hon godkänt till sådan kontakt genom ett s.k. weblead. Eftersom anmälaren samtyckt till kontakt har underleverantören kunnat bortse från spärren i NIX-Telefon.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att företaget erhållit anmälarens samtycke till att låta kontakta henne i direktmarknadsföringssyfte. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare