Fälld

Bangkok Bistro

Uttalandedatum: 2020-05-01Diarienummer: 20-041Anmälare: En konsumentMotpart: Bangkok BistroFrågeställning: Krav på adresskällaDM-nämndens beslut: Bangkok Bistro har brutit mot god sed vid marknadsföring genom att inte ange adresskälla vid adresserad reklam

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit adresserad reklam från Bangkok Bistro (företaget) utan att adresskälla fanns angiven på reklamen.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla

Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens uppgifter får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte får lämnas ut till direktmarknadsföringsändamål igen. Att inte ange adresskälla kan anses strida mot god sed vid marknadsföring i enlighet med 5 § marknadsföringslagen.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden låter inkomna uppgifter ligga till grund för sin bedömning att företaget har brutit mot god sed vid marknadsföring genom att inte ange adresskälla på sin adresserade reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist