Fälld

Media-Saturn Nordic Shared Services AB

Uttalandedatum: 2020-05-01Diarienummer: 20-045Anmälare: En konsumentMotpart: Media-Saturn Nordic Shared Services ABFrågeställning: Marknadsföring per e-post utan konsuments samtycke. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion NIX-nämndens beslut: Media-Saturn Nordic Shared Services AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen eftersom företaget skickat e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke. Media-Saturn Nordic Shared Services AB har brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom företagets e-postreklam inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam från Media-Saturn Nordic Shared Services AB (företaget) utan att ha givit sitt samtycke till det. Anmälaren har även uppgett att han flera gånger försökt avregistrera sig från företagets e-postreklam men att företaget fortsätter skicka e-postreklam.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

 

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Undantag från kravet på samtycke kan medges i vissa fall om det mellan konsument och näringsidkare finns ett kundförhållande.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden gör sin bedömning baserat på det underlag som kommit in till nämnden. Underlaget visar att företaget skickat e-postreklam till anmälaren utan dennes samtycke och att företaget därmed har brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

 

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Företaget har underlåtit att yttra sig även i denna fråga. DM-nämnden lägger därför inkomna uppgifter till grund för bedömningen att företaget brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sin e-postreklam med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

 Med detta uttalande är ärendet avslutat.

   

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

Mattias Grundström, Sekreterare                               

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist