Fälld

Soundtify

Uttalandedatum: 2020-05-08Diarienummer: 20-071Anmälare: En konsumentMotpart: SoundtifyFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion NIX-nämndens beslut: Soundtify har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till konsument utan samtycke. Soundtify har brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom företagets sms-reklam inte försetts med en avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har tagit emot obeställd sms-reklam från Soundtify (företaget) utan att ha lämnat sitt samtycke till reklamen. Hon har även uppgett att sms-reklamen saknar en funktion för avregistrering.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning

Sms-reklam till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring via sms till en konsument utan dennes samtycke på förhand.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. DM-nämnden gör en bedömning baserad på inkomna uppgifter. DM-nämnden bedömer att företaget brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam efter att konsument tydligt invänt mot sådan reklam.

 

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Av underlaget framgår att sådan länk inte har funnits.

Företaget har därför brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sin reklam med en avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

Mattias Grundström, Sekreterare                                

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist