Fälld

PostNord Sverige AB

Uttalandedatum: 2020-05-08Diarienummer: 20-086Anmälare: En konsumentMotpart: PostNord Sverige ABFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: PostNord Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord Sverige AB (företaget) trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de är mycket noga med att instruera sina brevbärare om att Nej tack-skyltning ska respekteras men att misstag ibland sker. Företaget har efter efterforskning kommit fram till att anmälarens Nej tack-skylt varit mycket liten samt att företaget har haft ny personal i området och att brevbäraren därför delat ut den oadresserade reklamen av misstag. Företaget har följt upp incidenten med brevbäraren och beklagar det inträffade.

DM-nämndens bedömning

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att företaget låtit dela ut oadresserad reklam till en konsument trots att konsumenten invänt mot sådan reklam. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare