Fälld

CDON AB

Uttalandedatum: 2020-06-10Diarienummer: 20-044Anmälare: En konsumentMotpart: CDON ABFrågeställning: Krav på samtycke för e-postreklamNIX-nämndens beslut: CDON AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-postreklam från CDON AB (företaget) utan att hon samtyckt till sådan reklam.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett det e-postmeddelande som konsumenten mottagit varit menat som ett välkomstbrev av informativ karaktär, och att meddelandet således inte skulle omfattas av marknadsföringslagen. Företaget har dock uppgett att de delar konsumentens uppfattning att meddelandet kan anses utgöra marknadsföring och har därför upphört att skicka detta välkomstmeddelande.

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att företaget medger att de skickat e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke. Företaget har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare