Fälld

Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB

Uttalandedatum: 2020-06-18Diarienummer: 20-073Anmälare: En konsumentMotpart: Gravskötsel och omvårdnad i Sverige ABFrågeställning: Utdelning av adresserad reklam till konsument som motsatt sig sådan reklam. Reklamidentifiering NIX-nämndens beslut: Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget har låtit skicka adresserad reklam till en konsument som motsatt sig det. Anmälan lämnas delvis utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 7 februari 2020 mottagit adresserad direktreklam från Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB (företaget) trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom och således tydligt motsatt sig sådan reklam.

 

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att inkomma med ett yttrande till DM-nämnden.

 

DM-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet, DM-nämnden kommer därför göra en bedömning på det underlag som kommit in till nämnden.

Av underlaget framgår att företaget låtit skicka adresserad reklam till en konsument som motsatt sig sådan reklam. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Reklamidentifiering

Enligt 9 § marknadsföringslagen ska all marknadsföring vara utformad och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Av 8 § marknadsföringslagen är marknadsföring som är vilseledande enligt 9 § att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet, DM-nämnden kommer därför göra en bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Av underlaget framgår att reklamen utformats som en förifylld betalningsavi men det framgår på flera ställen på reklamen att det endast rör sig om ett erbjudande, samt att om betalning inte erhålls så förfaller endast erbjudandet och att påminnelse och inkassokrav inte aktualiseras.

Reklamen får anses vara utformad så att det framgår att det endast rör sig om ett erbjudande. Anmälan lämnas i denna del utan åtgärd.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström, Sekreterare                             

Sofia Björkbacka, Beredningsjurist