Fälld

Eld & Ventilation

Uttalandedatum: 2020-06-18Diarienummer: 20-075Anmälare: En konsumentMotpart: Eld & VentilationFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Eld & Ventilation har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Eld & Ventilation (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

 

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att inkomma med ett yttrande till DM-nämnden.

 

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Eld & Ventilation har inte yttrat sig i frågan. DM-nämndens bedömning baseras på inkomna uppgifter. Av underlaget framgår att företaget har ringt en konsument som var införd i spärregistret NIX-Telefon. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström, Sekreterare

Sofia Björkbacka, Beredningsjurist