Friad

HH Marketing AB

Uttalandedatum: 2020-06-29Diarienummer: 20-110Anmälare: En konsumentMotpart: HH Marketing ABFrågeställning: Rätten till raderingNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han begärt att HH Marketing AB (företaget) ska radera hans personuppgifter ur sin databas utan att ha fått svar från företaget.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att anmälaren begärt radering av personuppgifter från dem, men motsätter sig uppgift att de inte ska ha svarat anmälaren. Företaget har uppgett att de erhållit hans personuppgifter via en weblead och att anmälaren därmed har samtyckt till kontakt, samt att företaget inte har sparat anmälarens personuppgifter då företaget inte har en egen databas. Företaget har även uppgett att de har svarat anmälaren detta per e-post.

DM-nämndens bedömning

Rätten till radering av personuppgifter

Rätten till radering framgår enligt artikel 17 och 21 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR). Enligt bestämmelserna ska en konsuments personuppgifter raderas utan onödigt dröjsmål om någon av situationerna i artikel 17.1.a.-f. aktualiseras. En sådan situation kan exempelvis vara att konsumenten invänder mot behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål enligt artikel 21.1 GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre. En sådan situation föreligger även om konsumenten invänt mot behandling enligt artikel 21.2 GDPR eller om konsumenten återkallar sitt samtycke till behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1.a. GDPR.

DM-nämnden anser att då en konsument begär radering enligt artikel 17 GDPR så ska det även tolkas som att konsumenten invänder mot behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål.

Av underlaget framgår att företaget inte lagrar anmälarens personuppgifter i en databas. Det finns således inte några uppgifter att radera, företaget har även upplyst anmälaren om detta.

Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström,  Sekreterare