Fälld

Bangkok Bistro, Sundbyberg

Uttalandedatum: 2020-08-31Diarienummer: 20-041 omprAnmälare: En konsumentMotpart: Bangkok Bistro, SundbybergFrågeställning: Krav på adresskällaNIX-nämndens beslut: Bangkok Bistro har brutit mot god sed vid marknadsföring då företaget delat ut adresserad reklam utan att ange adresskälla

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon den 29 januari 2020 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Bangkok Bistro (företaget) som saknat adresskälla.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de köper sina adresser från SPAR Folkbokföring och att tryckeriet kan ha missat att ange adresskällan. Företaget har tidigare alltid angett adresskälla på sin adresserade reklam.

NIX-nämndens bedömning

Marknadsföring till konsument utan att ange adresskälla

Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens adressuppgifter får konsumenten en möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte lämnas ut i marknadsföringsändamål igen.

Adresserad reklam ska innehålla adresskälla om inte mottagaren bör inse varifrån adressen hämtats som exempelvis till följd av ett kundförhållande, medlemskap eller liknande.

Av underlaget framgår att företaget har skickat adresserad reklam utan att ange adresskälla. NIX-nämnden gör därför bedömningen att den adresserade reklamen varit i strid med god sed vid marknadsföring då den saknat adresskälla.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare