Fälld

Insplanet AB

Uttalandedatum: 2020-08-31Diarienummer: 20-043 omprAnmälare: En konsumentMotpart: Insplanet ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till en konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Insplanet AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Insplanet AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de endast ringer personer som självmant lämnat sitt telefonnummer via företagets jämförelsetjänst för försäkringar, och således personer som godkänt företagets användarvillkor. Företaget har vidare uppgett att de inte ringer personer på inköpta telefonlistor utan uteslutande ringer personer som själva initierat kontakt på ovan beskrivna sätt. Alla samtal genomförs manuellt av en försäkringsrådgivare. I det aktuella fallet har företaget uppgett att anmälaren inte gjort en försäkringsjämförelse hos företaget men ändå ringts upp. Detta till följd av ett misstag, då anmälarens telefonnummer liknar en av företagets kunders telefonnummer. Företaget har bett om ursäkt för det inträffade och sammanfattar med att samtalet ringts av misstag.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att företaget har ringt anmälaren, om än av misstag, trots att anmälaren tydligt har motsatt sig sådan kontakt. Insplanet AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som var införd i NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                 

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist