Fälld

FXGM, Cypern

Uttalandedatum: 2020-08-03Diarienummer: 20-049 omprAnmälare: En konsumentMotpart: FXGM, CypernFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: FXGM har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av FXGM (företaget) den 13 februari 2020 trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de vidtagit en intern utredning i ärendet och har inte funnit att konsumenten innan den 17 februari 2020 inte begärt att inte bli kontaktad av företaget, samt att konsumenten efter den 17 februari 2020 inte tagit del av företagets tjänst och att han inte heller kontaktats efter det. Företaget har avregistrerat konsumenten från företagets databas.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Företaget har inte bemött sakfrågan att konsumenten varit införd i NIX spärregister och att han därmed motsatt sig direktreklam via telefon. DM-nämnden gör bedömningen baserad på inkomna uppgifter och finner att FXGM har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget kontaktat en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare