Fälld

Hallon

Uttalandedatum: 2020-08-31Diarienummer: 20-097Anmälare: En konsumentMotpart: HallonFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Hallon har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Hallon (företaget) den 14 april 2020 trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att den uppringande personen var otrevlig under samtalet.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Hallon har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Hallon har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som var införd i NIX-telefon. Att som telefonförsäljare vara otrevlig under samtalet anser NIX-nämnden är oacceptabelt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist