Fälld

Dagens Nyheter

Uttalandedatum: 2020-08-03Diarienummer: 20-114Anmälare: En konsumentMotpart: Dagens NyheterFrågeställning: Marknadsföring per e-post utan konsuments samtyckeNIX-nämndens beslut: AB Dagens Nyheter har brutit mot 19 § marknadsföringslagen eftersom företaget skickat e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam från Ab dagens Nyheter (företaget) den 20 april 2020 trots att han två gånger har kontaktat företaget och begärt avregistrering och fått bekräftat att han inte ska ta emot mer reklam.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de beklagar att konsumenten blivit kontaktad av företaget trots att han tidigare motsatt sig kontakt. Den aktuella incidenten har inträffat till följd av ett misstag och företaget ska framledes inte kontakta konsumenten.

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Undantag från kravet på samtycke kan medges i vissa fall om det mellan konsument och näringsidkare finns ett kundförhållande.

Av underlaget framgår att konsumenten har försökt avregistrera sig från delar av företagets e-postreklam två gånger via kontakt med företagets kundtjänst utan att det har lyckats.

DM-nämnden finner därför att företaget brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom skicka e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström,  Sekreterare