Friad

Egmont Publishing AB

Uttalandedatum: 2020-08-26Diarienummer: 20-168Anmälare: En konsumentMotpart: Egmont Publishing ABFrågeställning: Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig detNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 24 juni 2020 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Egmont Publishing AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret, NIX adresserat. Anmälaren har dessutom bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de har rutiner kring behandlingen av personuppgifter samt att de tar frågan på största allvar. Företaget har inte efter efterforskning kunnat finna anmälaren i sin kunddatabas och har inte heller hittat att de adresserat ett utskick till honom. Företaget har gått tillbaka till loggade uppgifter sedan 2013. Företaget har motsatt sig uppgiften om att de har skickat adresserad marknadsföring till anmälaren.

DM-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Anmälaren och Företaget har lämnat motstridiga uppgifter. Anmälaren har inte bifogat kopia av utskicket och mot Företagets har i förevarande fall inte visats att överträdelse har skett. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare