Friad

Tryggsam

Uttalandedatum: 2020-08-31Diarienummer: 20-174Anmälare: En konsumentMotpart: TryggsamFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Tryggsam den 25 juni 2020, Tryggsam (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren deltagit i en tävling den 29 maj 2020, där han accepterat att bli uppringd av Tryggsam gällande marknadsföring. Tävlingen gällde vinst av en 50 tums-TV eller en resecheck. Företaget har sammanfattningsvis uppgett att anmälaren samtyckt till kontakten.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att anmälaren samtyckt till att bli kontaktad av företaget. Ett undantag från förbudet mot att rikta direktreklam enligt 21 § marknadsföringslagen föreligger.

Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare