Friad

Novamedia Sverige AB

Uttalandedatum: 2020-09-30Diarienummer: 20-169Anmälare: En konsumentMotpart: Novamedia Sverige ABFrågeställning: Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig detNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 5 juni 2020 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Novamedia Sverige AB (företaget) trots att han invänt mot detta. Anmälaren har dessutom tidigare bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har ej funnit att anmälaren är registrerad i Svenska Postkodlotteriets interna spärregister eller hos NIX-adresserat. Företaget har härmed vidtagit åtgärd och registrerat anmälaren i sitt interna spärregister för att förhindra framtida oönskade utskick.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig detta

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Av anmälan framgår att anmälaren tidigare har kontaktat företaget och begärt avregistrering från all direktmarknadsföring från företaget och trots detta mottagit adresserad reklam.

Mot företagets nekande är dock inte visat att någon sådan begäran lämnats och anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Anmälaren uppger att denne ska ha begärt avregistrering från direktmarknadsföring. En sådan begäran ska enligt NIX-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifterna behandlas för detta ändamål (adresserad direktreklam).

Mot företagets nekande är dock inte visat att någon sådan begäran lämnats och anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare