Fälld

Telenor AB

Uttalandedatum: 2020-09-25Diarienummer: 20-186 samt 20-187Anmälare: En konsumentMotpart: Telenor ABFrågeställning: Utlämnande av hemligt telefonnummerNIX-nämndens beslut: Telenor AB har lämnat ut två hemliga telefonnummer trots konsumenternas begäran om att inte lämna ut dessa telefonnummer och har därmed agerat i strid med artikel 18 GDPR

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att Telenor AB lämnat ut deras respektive hemliga telefonnummer trots konsumenternas begäran om att inte lämna ut dessa telefonnummer.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Utlämning av hemligt nummer

Enligt två anmälningar har Telenor AB lämnat ut två hemliga telefonnummer trots konsumenternas begäran om att inte göra det. Enligt artikel 18 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) har den registrerade rätt att kräva begränsad användning av dennes personuppgifter i vissa fall. Enligt artikel 21.1 ska den registrerades rätt att invända mot behandling av hans eller hennes personuppgifter respekteras såvida det inte finns ett berättigat intresse som väger tyngre än den enskildes intressen.

Telenor AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Telenor AB har därför brutit mot artikel 18 GDPR genom att lämna ut två hemliga telefonnummer trots att konsumenterna motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist