Friad

Cyberphoto AB

Uttalandedatum: 2020-10-29Diarienummer: 20-188Anmälare: En konsumentMotpart: Cyberphoto ABFrågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskickNIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-post från Cyberphoto AB i marknadsföringssyfte utan att hon samtyckt till det.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de ej ser vinning i att skicka reklam per e-post utan samtycke och/eller att med oaktsamhet bryta mot lagar eller föreskrifter. I företagets system har anmälaren identifierats som en näringsidkare varpå ett informationsmail avseende kontaktvägar skulle ha skickats ut till henne. I detta fall uppger sig företaget tacksamma för hennes anmälan då denna bidragit till upptäckten av en bugg i deras system som skickat felaktiga utskick. Företaget beklagar det som inträffat och vidtar skyndsamma åtgärder för att förhindra detta för framtida utskick.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit e-postreklam genom ett prenumerationsbrev den 15 juli från Cyberphoto AB utan att hon på förhand samtyckt till detta.

Företaget bekräftar att ett utskick med felaktigt innehåll har skickats automatiskt till anmälarens e-post och att detta beror på ett systemfel. Cyberphoto AB har, såvitt framkommit, vidtagit erforderliga åtgärder för att förhindra att detta sker igen.

Vid en sammantagen bedömning anser NIX-nämnden att ärendet kan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare