Fälld

Svenskt Fordonsskydd AB

Uttalandedatum: 2020-10-30Diarienummer: 20-194Anmälare: En konsumentMotpart: Svenskt Fordonsskydd ABFrågeställning: Motparten har skickat direktmarknadsföring till konsument som tydligt motsatts sig det. Avsaknad av adresskälla NIX-nämndens beslut: Svenskt Fordonsskydd AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det. Svenskt Fordonsskydd AB har agerat i strid med god sed enligt 5 § marknadsföringslagen genom att inte uppge adresskälla vid reklamutskick

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit adresserad reklam från Svenskt Fordonsskydd AB trots att hon är registrerad i NIX adresserat. Anmälaren har även tidigare varit i kontakt med företaget av samma anledning.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adressat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Svenskt Fordonsskydd AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Svenskt Fordonsskydd AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som var införd i NIX adresserat samt hade bett företaget att inte kontakta henne. Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens uppgifter får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte får lämnas ut till direktmarknadsföringsändamål igen. Att inte ange adresskälla kan anses strida mot god sed vid marknadsföring i enlighet med 5 § marknadsföringslagen.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att Svenskt Fordonsskydd AB skickat reklam till anmälaren utan att ange adresskälla.

Svenskt Fordonsskydd AB har agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring genom att inte ange adresskälla i enlighet med 5 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist