Fälld

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB

Uttalandedatum: 2020-10-30Diarienummer: 20-226 samt 20-227Anmälare: Två konsumenterMotpart: Ventilation & VVS-Tjänst Norden ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Ventilation & VVS Tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter som var införda i NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                 

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist